eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Silver Spoon (Tập 9)”

Silver Spoon (Tập 9)
Silver Spoon (Tập 9) Trường trung học chuyên nghiệp Ezono nằm giữa một vùng thiên nhiên kỳ vĩ, đất rộng thẳng cánh cò bay, ngựa chạy chồn chân mỏi gối. Tại đây có một cậu học trò tên là Hachiken đang sống và học tập. Không, phải nói là bị bắt ở lại thì đúng hơn... Và đây, câu chuyện về mùa xuân ở một vùng đất đẫm nước mắt xin được phép bắt đầu!