eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 2)”

Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 2)
Tuyển Tập Vũ Hạnh (Tập 2) Vũ Hạnh với truyện ngắn Bút máu, truyện dài Lửa rừng, tiểu thuyết Cô gái Xà Niêng, công trình lý luận “Đọc lại Truyện Kiều”..., đặc biệt là tác phẩm “Người Việt cao quý” với bút danh A. Pazzi... đã trở thành một cái tên lừng lẫy của làng văn làng báo Sài Gòn như một biểu tượng của tinh thần yêu nước, bảo vệ văn hoá dân tộc. Từ điển Văn học (NXB Khoa học xã hội) đánh giá ông là “một cây bút nòng cốt, tâm huyết trong dòng văn học yêu nước và cách mạng vùng bị Mỹ - ngụy tạm chiếm”. Tập 2 của Tuyển tập hơn 800 trang gồm các phần:Truyện dài (4 tác phẩm - điển hình là Cô gái Xà Niêng);Tiểu luận - phê bình (18 tác phẩm - mang tính chiến đấu mạnh mẽ và tính nhân văn sâu sắc với Người Việt cao quý;Văn hóa và mạo hóa; các bài bình luận tác phẩm, tác giả văn học như: Truyện Kiều – Nguyễn Du; Tú Xương, Nhất Linh, Khái Hưng…);Các bài báo về tác phẩm và tác giả Vũ Hạnh (19 bài) Tuyển tập Vũ Hạnh mang đến giá trị giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng.