eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật”

Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật
Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật "Trong Vô Lượng Thọ Kinh nói rất rõ ràng, điều kiện cơ bản ba bực vãng sanh là "Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm" , làm gì có chuyện không phát nguyện mà có thể vãng sanh? Không hề có đạo lý này. Không phát nguyện niệm Phật, người xưa đã nói, cho dù một ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu nhưng không có phát nguyện thì đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Tại vì sao vậy? Bạn không chịu vãng sanh mà?Cầu nguyện vãng sanh, vạn duyên buông bỏ, cái tâm này chính là tâm bồ đề."(Trích  Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật )