eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Món Quà Vô Giá - Series Đức Thánh Ân”

Món Quà Vô Giá – Series Đức Thánh Ân
"Ai sống ở thế giới vật chất này cũng bị khốn khổ bởi bệnh mất trí ở mức nào đó và phong trào ý thức Krsna nhằm chữa cho con người khỏi căn bệnh tham luyến vật chất và phục hồi ý thức khởi thủy của anh ta." Đức Thánh Ân A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupãda