eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Kinh A Mi Đà”

Kinh A Mi Đà
Kinh A Mi Đà Kinh A Mi Đà là tên thường gọi tắt, Kinh có tên đầy đủ là Phật thuyết A Di Đà Kinh. Kinh chỉ lập đề theo người, lấy người làm tên kinh: Phật, tức Phật Thích Ca Mâu Ni là người, A Mi Đà tức Phật A Mi Đà cũng là người, người chứng quả nói về người chứng quả. Đây là dùng Hồng Danh hai vị Phật đã chứng quả làm đề kinh. Kinh A Mi Đà - thuộc bộ Bất Vấn Tự Thuyết - là bộ kinh rất trọng yếu trong Tịnh độ tam kinh, thuyết minh cảnh tướng trang nghiêm của cõi Tây Phương Cực Lạc, nguyện lực độ sanh của Đức Phật A Mi Đà, đặc biệt khuyên tu niệm Phật để được vãng sanh. Đây là Bộ kinh Đại thừa ngắn gọn và hàm chứa triết lý Tịnh độ sâu xa mà các Phật tử ở các nước châu Á trong đó có Việt Nam đều đọc tụng hàng ngày.