eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới Hay Nhất”

Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới Hay Nhất
"Truyện Ngụ Ngôn Thế Giới Hay Nhất" gồm những truyện: Cáo và Sếu. Sư tử và cá heo. Cáo và Gà lôi. Chim Ưng và Quạ. Cáo và Sói. Tên trộm và Người mẹ. Cáo, Thỏ và Gà trống. Con cáo ma lanh. Mèo và Cáo. Mèo, Gà trống và Cáo. Sói và Dê con. Cáo và Chim sáo. Chú thỏ khoác lác. Gà trống mào vàng và chiếc hộp kỳ diệu. Ba vật báu. Ếch và Sư tử. Chim sẻ khoác lác. Dê và Lừa. Đầu rắn và đuôi rắn. Sư tử và Cáo..."