eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề”

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh – Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề Thông qua những khái niệm cơ bản, những câu chuyện và những hoạt động khám phá, bộ sách giúp học sinh không chỉ nắm vững khái niệm mà còn được tham gia như người trong cuộc vào những tình huống cụ thể, cùng suy nghĩ tìm biện pháp xử lý các tình huống, qua đó rèn luyện và biết cách ứng dụng những kỹ năng sống trong thực tiễn.