eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tuân Tử - Tinh Hoa Trí Tuệ Qua Danh Ngôn”

Tuân Tử – Tinh Hoa Trí Tuệ Qua Danh Ngôn
Tuân Tử - Tinh Hoa Trí Tuệ Qua Danh Ngôn Tuân Tử sống sau Mạnh Tử khoảng hơn 40 năm, thầy của Lý Tư và Hàn Phi. Sách Tư tưởng của Tuân Tử căn bản giống Khổng Tử (về quân quyền, lễ nghĩa…) nhưng lại cực lực đả phá những học thuyết khác của Mặc Tử, Trang Tử, kể cả Mạnh Tử. Ông chủ trương thuyết “tính ác”, ngược hẳn với thuyết “tính thiện” của Mạnh Tử.Trong cuốn sách Tuân Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn , ông sử dụng những bài học ngắn gọn nhưng thâm sâu để nhấn mạnh đến thuyết này và sự cần thiết phải “sửa đổi tính người”, muốn thế, phải tổ chức xã hội chặt chẽ, với kỉ cương trật tự nghiêm chỉnh, rõ ràng.Đây cũng là lí do khiến nhiều nhà lí luận coi Tuân Tử như người mở đầu cho phái Pháp gia.