eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng”

Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng
Nghệ Thuật Đàm Phán Và Thương Lượng Cuốn sách gồm các nội dung chính sau:Phần thứ nhất: Đàm phán và thương lượng trong kinh doanhPhần thứ hai:  Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanhPhần thứ ba: Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệpPhần thứ tư: Chiến lược cạnh tranh mang lại thành công cho doanh nghiệp.