eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Lưới Trời Ai Dệt (TB Lần 2)”

Lưới Trời Ai Dệt (TB Lần 2)
Lưới Trời Ai Dệt (TB Lần 2) Khi con người ngắm nhìn vũ trụ thì đó là cảnh tượng của một cái giả hợp ngắm nhìn một cái giả hợp khác và tưởng cả hai đều thực có. Đó chính là sự nhầm lẫn lớn nhất của cảm quan và ý thức. Đó là "vọng tâm", là nguyên ủy của thế giới và con người, là cơ nguyên của mọi dạng tồn tại. Trong vọng tâm thì mọi sự đều có, nhưng chúng không thực có. Thế nên tất cả đều có và tất cả đều không.