eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Thương Mại Trong Ngành Kinh Doanh & Tiếp Thị”

Tiếng Anh Thương Mại Trong Ngành Kinh Doanh & Tiếp Thị
Tiếng Anh Thương Mại Trong Ngành Kinh Doanh & Tiếp Thị Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Unit 1: Advertising Campaigns (Các chiến dịch quảng cáo)Unit 2: Market Research (Nghiên cứu thị trường)Unit 3: Product Specifications (Các đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm)Unit 4: Company Performance Report (Báo cáo hoạt động của công ty)Unit 5: Interpreting and Comparing Data (Diễn giải và so sánh dữ kiện)Unit 6: Dealing with problems (Giải quyết vấn đề)Unit 7: Market share developments (Diễn tiến thị phần) ...