eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Thực Dụng Trong Đàm Phán, Kinh Doanh”

Tiếng Anh Thực Dụng Trong Đàm Phán, Kinh Doanh
Tiếng Anh Thực Dụng Trong Đàm Phán, Kinh Doanh Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Chương 1: Business appointment (Hẹn gặp để bàn việc kinh doanh)Chương 2: Introduction and etiquette (Giới thiệu và xã giao)Chương 3: Inquiry, offer and counter-offer (Hỏi giá, chào giá và giá trả (của bên mua))Chương 4: Talking about the product (Nói về sản phẩm)Chương 5: Bargaining (Thương lượng mua bán)Chương 6: Terms of payment (Các điều kiện thanh toán)Chương 7: Signing a contract (Ký kết hợp đồng) ...