eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Thực Dụng Cho 1001 Tình Huống Giao Tiếp”

Tiếng Anh Thực Dụng Cho 1001 Tình Huống Giao Tiếp
Tiếng Anh Thực Dụng Cho 1001 Tình Huống Giao Tiếp Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:Phần 1: Cuộc sống hàng ngàyChương 1: Date, Time and Weather (Ngày, Giờ và Thời tiết)Chương 2: Introduction (Giới thiệu)Chương 3: Greetings (Chào hỏi)Chương 4: Communication (Giao tiếp)Chương 5: Parting (Chia tay)Chương 6: Thanks (Cảm ơn)...Phần 2: Cách diễn đạt cảm xúcChương 22: Agreement and Affirmation (Đồng ý và Khẳng định)Chương 23: Objection and Negation (Phản đối và Không đồng ý)Chương 24: Likes and Dislike (Thích và Không thích)...