eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Lĩnh Vực Xuất Nhập Khẩu (Không Kèm Đĩa)”

Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Lĩnh Vực Xuất Nhập Khẩu (Không Kèm Đĩa)
Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Lĩnh Vực Xuất Nhập Khẩu (Không Kèm Đĩa) Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Uint 1: Establishing business relations (Lập quan hệ kinh doanh)Unit 2: Sales promotions (Xúc tiến bán hàng)Uint 3: Inquiries (Hỏi giá)Unit 4: Offers (Giá báo/chào)Unit 5: Counter-offers (Giá trả)Unit 6: Discussing price (Bàn về giá cả)Unit 7: Discussing quality (Bàn về chất lượng)Unit 8: Commissions and discounts (Tiền hoa hồng và chiết khấu) ...