eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Có Sử Dụng Power Point”

Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Có Sử Dụng Power Point
Thuyết Trình Bằng Tiếng Anh Có Sử Dụng Power Point Tuần tự, bạn có thể thực hiện một bài thuyết trình hay (sử dụng Power Point) với phần mở đầu, nội dung chính, kết luận, chuyển tải thông tin; những thông tin thuyết trình có tính thuyết phục, tích cực…Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: 1. What Makes a Good Powerpoint Presentation? (Một bài thuyết trình hay có sử dụng Powerpoint gồm những gì?) 2. Introduction Messages (Phần mở đầu) 3. Body Messages (Nội dung chính) 4. Closing Messages (kết luận) 5. Information Messages (Chuyển tải thông tin) 6. Persuation Messages (Bài thuyết trình nhằm thuyết phục) 7. Positive Message (Thông tin có tính tích cực) 8. Negative Messages (Thông tin có tính tiêu cực) 9. Impact Messages (Thông tin nhằm tác động) 10. Visual Messages (Thông tin có kèm hình ảnh) 11. Question Messages (Bài thuyết trình có đưa ra câu hỏi) 12. Tips To Remember (Các lời khuyên cần nhớ)