eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thực Hành Các Cách Nói Đặc Ngữ Trong Giao Tiếp (Tập 1)”

Thực Hành Các Cách Nói Đặc Ngữ Trong Giao Tiếp (Tập 1)
Tiếng Anh Trong Dịch Vụ Ăn Uống (Tập 1) Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Did you have a good sleep? (Cháu ngủ ngon không?)It′s time to go (Đến giờ phải đi rồi)Now I′m ready (Bây giờ thì cháu sẵn sàng rồi)Have a good day! (Chúc một ngày tốt lành)Let′s go together (Chúng ta hãy cùng đi)We′re wasting our time on the way (Chúng ta đang phí thời gian đấy)I′m afraid we won′t be in time ( Tớ e rằng chúng ta sẽ bị trễ )Just made it! (Vừa kịp lúc)Is everyone here? (Mọi người đến đủ chưa?)I was called on by the teacher (Giáo viên gọi tớ) ...