eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Không Kèm Băng Cassette)”

Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Không Kèm Băng Cassette)
Nói Tiếng Anh Theo Chủ Đề Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau:- 25 bài học đàm thoại trong các tình huống hàng ngày.- 25 bài học đàm thoại theo các chủ đề lớn.- Phần giải thích ngữ pháp đơn giản, dễ học.- Phần mục lục từ có phiên âm quốc tế và nghĩa.