eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nắm Vững Và Vận Dụng Thông Thạo Tiếng Anh Văn Phòng”

Nắm Vững Và Vận Dụng Thông Thạo Tiếng Anh Văn Phòng
Nắm Vững Và Vận Dụng Thông Thạo Tiếng Anh Văn Phòng Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Chương 1: Office protocol (Nghi thức ở văn phòng)Chương 2: Office sundries (Những công việc ở văn phòng)Chương 3: Company activities (Những hoạt động ở công ty)Chương 4: Daily talks with the colleagues (Trò chuyện hàng ngày với các đồng nghiệp)Chương 5: Receive foreign guests (Tiếp đón khách nước ngoài)Chương 6: Arrange with sb and negotiate (Thỏa thuận với ai và thương lượng)Chương 7: Telephone calls (Những cuộc gọi điện)Chương 8: E-mail (Thư điện tử)Chương 9: Telegram (Điện tín)...