eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đàm Thoại Tiếng Anh Trình Độ Sơ Cấp”

Đàm Thoại Tiếng Anh Trình Độ Sơ Cấp
Đàm Thoại Tiếng Anh Trình Độ Sơ Cấp Cuốn sách  Đàm Thoại Tiếng Anh Trình Độ Sơ Cấp bao gồm một số nội dung chính sau:1. Bảng chữ cái tiếng Anh2. Ký hiệu phiên âm: Nguyên âm, Nguyên âm đôi, Phụ âm3. Số và Phép tính: Số đếm, số thứ tự, số lần, tính cộng, tính trừ, tính nhân, tính chia, phân số, số điện thoại...4. Ngày và tháng5. Màu sắc6. Các bộ phận thân thể7. Trang phục8. Việc làm9. Nơi chốn10. Gia đình.