eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đàm Thoại Tiếng Anh Dành Cho Du Khách & Hướng Dẫn Viên Du Lịch”

Đàm Thoại Tiếng Anh Dành Cho Du Khách & Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Đàm Thoại Tiếng Anh Dành Cho Du Khách & Hướng Dẫn Viên Du Lịch Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:Lesson 1: Introduction (Giới thiệu)Lesson 2: Greetings (Chào hỏi)Lesson 3: Getting acquainted (Làm quen)Lesson 4: General information about Thailand and the people (Thông tin chung về Thái Lan và con ngườiLesson 5: Check in at the hotel (Làm thủ tục vào khách sạn)Lesson 6: In the hotel room (Trong phòng khách sạn)Lesson 7: Calling a friend (Gọi điện cho bạn)Lesson 8: Asking someone to run some arrands (Nhờ ai làm việc vặt)...