eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Đi Tham Quan Nước Ngoài”

900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Đi Tham Quan Nước Ngoài
900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Đi Tham Quan Nước Ngoài Cuốn sách  900 Mẫu Câu Đàm Thoại Dành Cho Người Đi Tham Quan Nước Ngoài bao gồm các nội dung sau:A. Departure & Arrival(Khởi hành và đến nơi)B. Hotel & Sightseeing(Khách sạn và tham quan)C. Going out(Ra ngoài)D. General words(Các từ tổng quát)E. Appendix(Phụ lục).