eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời”

Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời
Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tấm Gương Sáng Mãi Muôn Đời Ở Chủ tịch  Hồ Chí Minh luôn luôn có sự nhất quán giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức với thực hành đạo đức. Người nói “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo - là vì mục đích đó”. Nội dung cuốn sách gồm những phần sau: Phần thứ nhất. Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Phần thứ hai. Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu chuyện kể về Người Phần thứ ba. Một số chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Phần thứ tư. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản quý giá của Đảng và dân tộc Phần thứ sáu. Một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”