eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Hãy Là Chính Mình Con Nhé (Song Ngữ Anh - Việt)”

Hãy Là Chính Mình Con Nhé (Song Ngữ Anh – Việt)
Hãy Là Chính Mình Con Nhé (Song Ngữ Anh - Việt) Giúp trẻ phát triển lòng tự trọng có nghĩa là giúp trẻ được là chính mình, bằng cách cho trẻ biết rằng trẻ được yêu thương chính vì trẻ là chính mình.Cuốn sách này sẽ dẫn các bạn nhỏ trải qua một quá trình khám phá bản thân: khám phá tính độc đáo của bản thân tích cực, và chuẩn bị cho các em sức mạnh để đương đầu với những khó khăn thử thách.Mỗi bạn nhỏ trong thế giới này đều đặc biệt, có tài năng và tuyệt vời. Mỗi bạn nhỏ đều xứng đáng được “Hạnh phúc khi là chính mình”.Quyển sách này sẽ mang lại kiến thức cần thiết để giúp các em làm được điều đó.