eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Giáo Trình Đại Học - Cao Đẳng”

Quản Trị Chiến Lược Và Chính Sách Trong Kinh Doanh
Quản Trị Chiến Lược Và Chính Sách Trong Kinh Doanh Chương 1: Những điều cơ bản trong quản trị chiến lượcChương 2: Những nhà lãnh đạo chiến lượcChương 3: Phân tích chiến lược kinh doanh và môi trường bên ngoàiChương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh và môi trường bên trongChương 5: Thiết lập chiến lược kinh doanhChương 6: Thiết lập chiến lược cấp công tyChương 7: Thiết lập chiến lược cấp chức năngChương 8: Thực hiện chiến lượcChương 9: Đánh giá và kiểm tra chiến lược kinh doanh
Cơ Sở Dữ Liệu Mờ Và Xác Xuất
Cơ Sở Dữ Liệu Mờ Và Xác Xuất Cơ sở dữ liệu là nền tảng cho các hệ thống tính toán và xử lý thông tin. Cơ sở dữ liệu là một môn cơ bản trong ngành Khoa học Máy tính nói riêng và Công nghệ Thông tin nói chung ở cả bậc Đại học và Sau Đại học. Nghiên cứu và ứng dựng cơ sở dữ liệu bao gồm việc phát triển mô hình, xây dựng hệ quản trị và triển khai ứng dụng trong các hệ thống cụ thể. Nội dung cuốn sách gồm có: Chương 1: Giới thiệu; Chương 2: Tổng quan về cơ sở dữ liệu mờ và xác suất; Chương 3: Cơ sở toán học của FPOB; Chương 4: Lược đồ và thể hiện của FPOB; Chương 5: Các phép toán đại số trên FPOB; Chương 6: Tóm lược sự phát triển và ứng dụng của FPOB.
Kiểm Toán (Xuất Bản Lần Thứ Sáu)
Kiểm Toán Cuốn Kiểm Toán được biên soạn để giúp các bạn sinh viên nắm vững phần lý thuyết đã được học và rèn luyện kỹ năng thực hành môn Kiểm Toán. Cuốn sách Kiểm Toán này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Tổng quan về kiểm toán và kiểm toán độc lập Chương 2: Hệ thống kiểm toán nội bộ Chương 3: Chuẩn bị kiểm toán Chương 4: Các vấn đề cơ bản về bằng chứng kiểm toán Chương 5: Các vấn đề nâng cao về bằng chứng kiểm toán Chương 6: Hoàn thành kiểm toán Chương 7: Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của nghề kiểm toán viên độc lập Chương 8: Kiểm toán tiền Chương 9: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 10: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 11: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 12: Kiểm toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Chương 13: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 14: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 15: Kiểm toán nội bộ Chương 16: Kiểm toán của nhà nước Thuật ngữ Việt - Anh Thuật ngữ Anh - Việt Mục lục phân tích Tài liệu tham khảo
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 3) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 9 chương: Chương 1: Kế toán các khoản đầu tư tài chính Chương 2: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ Chương 3: Kế toán thuế Chương 4: Bảng cân đối kế toán Chương 5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Chương 6: Báo cao lưu chuyển tiền tệ Chương 7: Bản thuyết minh báo cáo tài chính Chương 8: Sai sót trong kế toán, thay đổi chính sách kế toán và ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm Chương 9: Tổ chức công tác kế toán Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập)
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) Môn Kinh tế Phát triển là một trong những môn học cơ sở ngành được giảng dạy trong các trường Cao đẳngvà Đại học khối ngành kinh tế. Tuy nhiên trên thị trường có rất ít tài liệu về môn học này. Nhằm giúp sinh viên có tài liệu tham khảo quyển Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) đã được biên soạn. Tài liệu bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Tóm tắt lý thuyết, gồm 7 chương Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết phát triển. Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Phần thứ hai: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập A-Phần nhận thức đúng-sai (có đáp án) B-Phần trắc nghiệm (có đáp án) C-Phần bài tập (có hướng dẫn)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 8 chương: Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư Chương 6: Kế toán thuê tài sản Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả Chương 8: Kế toán công ty cổ phần Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.
Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị
Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung, sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước bằng pháp luật và các công cụ khác, là cơ hội và động lực cho sự ra đời và phát triển của nhiều doanh nghiệp. Nền kinh tế thị trường ở nước ta trong những năm qua đã đặt ra yêu cầu cấp bách là phải đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống quản lý kinh tế, trong đó kế toán quản trị là công cụ quan trọng để quản lý vốn tài sản và hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của bản thân doanh nghiệp. Nội dung của cuốn sách Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Quản Trị bao gồm các phần chính sau: Phần bài tập: Bao gồm 10 chương. Trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới
Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới Chế độ kế toán theo TT 200 có tính linh hoạt hơn, cập nhật những vấn đề thực tiễn đã phát sinh, tiếp cận gần hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế, kế toán không gắn với mục đích khai báo thuế và tôn trọng bản chất hơn hình thức khi lập thông tin trên báo cáo tài chính. Những thay đổi căn bản này sẽ làm báo cáo tài chính theo chế độ kế toán mới cung cấp thông tin hữu ích hơn cho các đối tượng sử dụng. Nội dung của quyển Hướng Dẫn Chuyển Đổi Theo Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới được chia thành 2 phần chính: Phần 1: Hướng dẫn chuyển đổi Kế toán Doanh nghiệp theo TT200/2014/TT-BTC Phần 2: 128 Sơ đồ Kế toán theo TT200/2014/TT-BTC
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp & Giải Đáp 480 Tình Huống Các Nghiệp Vụ Chủ Yếu Dành Cho Kế Toán Trưởng
Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp & Giải Đáp 480 Tình Huống Các Nghiệp Vụ Chủ Yếu Dành Cho Kế Toán Trưởng Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thì công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp cũng từng bước đi vào phát triển ổn định, vững chắc góp phần  không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình hoạt động các đơn vị hành chính sự nghiệp phải có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh Luật Ngân sách Nhà nước, các quy định về  chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, công tác đấu thầu, quản lý tài sản nhà nước, quyết toán kinh phí, nguồn vốn ngân sách nhà nước...Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế - tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách, quản lý tài sản công, nâng cao hiệu quả quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp.Đồng thời, kế toán hành chính sự nghiệp với chức năng thông tin mọi hoạt động kinh tế phát sinh.Cuốn sách được biên soạn  giúp cho các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt những thông tin mới nhất trong công tác kế toán hành chính sự nghiệp.Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:Phần I. Giải đáp về công tác đấu thầu, đầu tư, mua sắm, đặt hàng, cung ứng tài sản phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nướcPhần II. Giải đáp về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nướcPhần III. Giải đáp về công tác quản lý và sử dụng kinh phí thuộc ngân sách nhà nướcPhần IV. Giải đáp về chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nướcPhần V. Giải đáp về chế độ kiểm tra, kiểm soát và thanh tra các khoản thu, chi ngân sách nhàPhần VI. Giải đáp về xử lý phạm vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý, sử dụng tài sản nhà nướcPhần VII. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Kiểm Toán (Tập 2)
Kiểm Toán (Tập 2) Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) được biên soạn với mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động kiểm toán độc lập nhằm phục vụ cho nội dung đào tạo ngành kiểm toán và ngành Kế toán ở bậc Đại học. Sách trình bày các vấn đề căn bản, nhằm giúp người đọc hiểu  bản chất của nghề kiểm toán, môi trường kiểm toán, và quy trình kiểm toán. Bên cạnh đó, chúng tôi đã cập nhật và sửa đổi cho phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 và các thông tin liên quan, với mong muốn mang lại cho người đọc cách nhìn đầy đủ về công việc kiểm toán và dịch vụ đảm bảo hiện nay tại Việt Nam và một phần trên thế giới. Cuốn sách Kiểm Toán (Tập 2) này gồm những nội dung chính sau: Chương 1: Kiểm toán tiền Chương 2: Kiểm toán nợ phải thu khách hàng Chương 3: Kiểm toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu Chương 6: Kiểm toán thu nhập và chi phí Chương 7: Các dịch vụ của doanh nghiệp kiểm toán Chương 8: Kiểm toán nội bộ Chương 9: Kiểm toán nhà nước Chương 10: Kiểm toán nhà nước Việt Nam
Từ Điển Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán
Từ Điển Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán Những năm gần đây doanh nhân Việt Nam ngày một phát triển về số lượng cũng như chất lượng. Để được như vậy, một điều không thể thiếu giúp cho doanh nhân thành đạt đó là tri thức. Tri thức bao gồm rất nhiều lĩnh vực. Quyển từ điển này tập hợp rất nhiều lĩnh vực nhạy bén thuộc lĩnh vực tài chính... nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và tra cứu của mọi người. Quyển sách Từ Điển Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán giúp các bạn tìm hiểu và tra cứu thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính một cách nhanh chóng, khoa học và tiết kiệm thời gian sao cho hiệu quả nhất.