eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Học Đệm Piano Cơ Bản - Phần 2 (Kèm CD)”

Học Đệm Piano Cơ Bản – Phần 2 (Kèm CD)
Học Đệm Piano Cơ Bản - Phần 2 Đây là bộ sách có phương pháp trình bày khá cụ thể và dễ học, với lượng kiến thức cơ bản có thể giải quyết được đòi hỏi cấp thiết của người học đệm piano. Học viên có thể luyện tập từ bất kỳ phần nào vì các bài tập trong mỗi cuốn sách đều khởi đầu từ trình độ cơ bản và được sắp xếp từ dễ đến khó.