eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “i-Learn Smart Start 1 Teacher Book + Class Audio CDx2”

i-Learn Smart Start 1 Teacher Book + Class Audio CDx2
i-Learn Smart Start 1 Teacher Book + Class Audio CDx2 Nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh với giáo trình  i-Learn Smart Start một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.Giáo trình tiếng Anh i-learn Smart Start gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học Việt Nam được nghiên cứu và biên soạn bởi đội ngũ tác giả quốc tế & giảng viên Việt Nam