eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Xuân Huy - Lâm Hòa Chiếm”

Từ Điển Việt – Hoa (Sách Bỏ Túi)
Từ Điển Việt - Hoa Cuốn từ điển gồm hơn 20.000 từ ngữ thực dụng, là tài liệu tra cứu hữu ích: - Cập nhật nhiều từ mới - Tiện lợi, dễ sử dụng - Chữ Hoa viết theo lối giản thể