eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vương Ngọc”

Từ Điển Nhật Việt – Việt Nhật (140.000 Từ Nhật – Việt)
Từ Điển Nhật Việt - Việt Nhật (140.000 Từ Nhật - Việt) Mỗi từ đều được giải nghĩa rõ ràng, có ghi chú phiên âm tiếng Việt. Số lượng từ phong phú bao gồm cả từ thông dụng và từ chuyên ngành: - 140.00 mục từ Nhật - Việt và ví dụ minh họa - 120.000 mục từ Việt - Nhật và ví dụ minh họa Đây là tài liệu tra cứu hữu ích trong việc học tập, nghiên cứu và biên phiên dịch tiếng Nhật.