eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vũ Đình Chỉnh”

Dã Hạc Dự Đoán Dịch Bình Chú
Dã Hạc Dự Đoán Dịch Bình Chú Trong điều kiện đất nước thăng trầm nhưng nhân tài không bao giờ thiếu. Ngày nay đất nước đã hội nhập, mức sống ngày càng nâng cao, dân trí ngày càng phát triển, không còn bị hạn chế tư duy, nên ngày càng có nhiều người say mê nghiên cứu phân tích tìm hiểu Kinh Dịch và tìm hiểu mọi sự vật không chỉ ở trên quả đất mà cả vũ trụ Càn Khôn. Quyển sách Dã Hạc Dự Đoán Dịch Bình Chú này sẽ hướng dẫn người học cách lập quẻ Dịch, giải thích ý nghĩa của các quẻ, các hào, giới thiệu 64 quẻ và các hào từ, phép đoán quẻ...