eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Võ Văn Thành”

Một Số Vấn Đề Văn Hóa Du Lịch Việt Nam
Một Số Vấn Đề Văn Hóa Du Lịch Việt Nam Có thể khẳng định phần lớn tài nguyên du lịch là các giá trị, thành tựu, công trình văn hóa của dân tộc trong sự gắn bó với môi trường tự nhiên và xã hội. Bên cạnh đó, tài nguyên du lịch còn gắn trực tiếp với tiến trình lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc qua các thời kỳ khác nhau. Như vậy, đối với du lịch bền vững, văn hóa trở thành tài nguyên tạo nên sự hấp dẫn có chiều sâu nhất để khai thác. Cuốn sách 'Một số vấn đề văn hóa du lịch Việt Nam' giúp chúng ta hiểu hơn về mối quan hệ này.