eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Vạn Doanh - Lý Hiếu Nhàn”

Nhập Môn Nghe Nói Hán Ngữ (Kèm CD)
Nhập Môn Nghe Nói Hán Ngữ Đây là cuốn giáo trình nghe nói trong hệ thống giáo trình tốc hành 'Hán ngữ nhảy vọt'. Nó cũng là giáo trình đồng bộ với 'Nhập môn đọc viết chữ Hán', cũng có thể sử dụng làm giáo trình nghe nói độc lập. 'Nhập môn nghe nói Hán ngữ' được xác định nội dung dạy học dựa trên cơ sở tham khảo cuốn 'Đại cương dạy Hán ngữ cho lưu học sinh nước ngoài'. Giáo trình cung cấp câu mẫu, từ ngữ mới, bài đọc, bài tập nghe hiểu, bài tập khẩu ngữ. Giáo trình cũng giải thích đơn giản cho kết cấu ngữ pháp điển hình, từ trọng điểm xuất hiện trong bài đọc và có dịch sang tiếng Việt cùng ví dụ.