eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tuấn Việt”

Tám Ngàn Rưỡi Dặm
Tám Ngàn Rưỡi Dặm Dưới hình thức du ký, nhưng cách tiếp cận khác những du ký thông thường,- viết bằng trải nghiệm riêng kết hợp những hiểu biết về tình hình của những quốc gia mà tác giả đi qua. Người đọc sẽ thấy trong đó sự kết hợp của một lãng tử và người bình luận sắc sảo.