eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Trần Thế Sao”

Mô Hình Tài Chính Cơ Bản
Mô Hình Tài Chính Cơ Bản Chương 1: Sử dụng hàm mục tiêu Goalseek tìm giá trị mong muốn - ứng dụng trong phân tích điểm hòa vốn Chương 2: Sử dụng chức năng Data table tạo bảng so sánh biến thiên - ứng dụng trong phân tích kết quả kinh doanh Chương 3: Mô hình tối ưu hóa Chương 4: Các mô hình khấu hao tài sản cố định Chương 5: Giá trị tiền tệ theo thời gian Chương 6: Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư Chương 7: Lượng giá chứng khoán Chương 8: Tỷ suất sinh lời và chi phí sử dụng vốn Chương 9: Danh mục đầu tư Chương 10: Thời lượng trái phiếu