eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Phạm Văn Tuyết - TS. Lê Kim Giang”

Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 2)
Hướng Dẫn Môn Học Luật Dân Sự (Tập 2) Sách được biên soạn theo kết cấu 'Giáo trình Luật dân sự' của Trường Đại học Luật Hà Nội và tương thích kết cấu của Bộ Luật Dân sự. Mỗi chương đều có Kết cấu của chương, Hướng dẫn các mục của chương và Một số bài tập tình huống của chương và gợi ý trả lời.