eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Thị Thủy (chủ biên)”

Hướng Dẫn Học Môn Luật Hành Chính
Hướng Dẫn Học Môn Luật Hành Chính Cuốn sách định hướng cho người đọc những nội dung cơ bản nhất của môn học Luật Hành chính, từ đó nghiên cứu và khai thác tốt nhất kiến thức nền tảng Luật hành chính Việt Nam. Mỗi chương đều xác định mục tiêu và nội dung chính của từng bài giúp người học nắm bắt vững vàng kiến thức cơ bản. Ngoài ra, còn có các câu hỏi luận và câu hỏi trắc nghiệm để người học kiểm tra kiến thức của mình.