eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên)”

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2)
Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) Nội dung của quyển Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Quyển 2) phù hợp với các lớp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán cần hệ thống và nâng cao các kiến thức Kế toán Tài chính bao gồm 8 chương: Chương 1: Kế toán các giao dịch ngoại tệ Chương 2: Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ Chương 3: Kế toán hoạt động xây lắp Chương 4: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư Chương 6: Kế toán thuê tài sản Chương 7: Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả Chương 8: Kế toán công ty cổ phần Mục tiêu của quyển sách: - Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam - Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau. Nguyên tắc: - Giúp cho người đọc có thể tự học và có khả năng xử lý mọi tình huống - Gắn với tình hình thực tế của Việt Nam nhưng không chỉ đơn thuần trình bày định khoản, mà cần đi sâu vào các nguyên tắc kế toán, phân tích và giải thích nội dung của vấn đề. - Có tham khảo cách viết giáo trình của các nước phát triển trên thế giới.