eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Lê Ngọc Uyển - ThS. Nguyễn Ngọc Danh”

Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết – Trắc Nghiệm – Bài Tập)
Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) Môn Kinh tế Phát triển là một trong những môn học cơ sở ngành được giảng dạy trong các trường Cao đẳngvà Đại học khối ngành kinh tế. Tuy nhiên trên thị trường có rất ít tài liệu về môn học này. Nhằm giúp sinh viên có tài liệu tham khảo quyển Kinh Tế Phát Triển (Tóm Tắt Lý Thuyết - Trắc Nghiệm - Bài Tập) đã được biên soạn. Tài liệu bao gồm hai phần chính: Phần thứ nhất: Tóm tắt lý thuyết, gồm 7 chương Chương 1: Những vấn đề chung về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chương 2: Các lý thuyết phát triển. Chương 3: Các nguồn lực phát triển. Chương 4: Nông nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 5: Công nghiệp trong quá trình phát triển. Chương 6: Ngoại thương và phát triển. Chương 7: Nghèo đói, bất bình đẳng và phát triển kinh tế. Phần thứ hai: Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập A-Phần nhận thức đúng-sai (có đáp án) B-Phần trắc nghiệm (có đáp án) C-Phần bài tập (có hướng dẫn)