eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Đỗ Quang Trị”

Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản – Tập 2
Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản - Tập 2 Để sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng các nguồn lực trong và ngoài nước như nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, công nghệ..., đặc biệt là nguồn tài chính. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao bao giờ cũng quan tâm đến tài chính.  Do đó, môn học Tài chính doanh nghiệp là một môn học quan trọng đối với ngành kinh tế.Cuốn sách Tài Chính Doanh Nghiệp Căn Bản - Tập 2 được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập; đặc biệt là đối với các bậc học trung cấp, cao đẳng và đại học thuộc khối ngành kinh tế.