eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Đỗ Đức Hồng Hà - Ths. Hoàng Đình Chung”

Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự
Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự Mỗi bài tập trong cuốn sách này bao gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau, khái quát toàn bộ kiến thức cơ bản cảu Luật Tố tụng hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đến chứng cứ, những biện pháp ngăn chặn...