eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “TS. Đỗ Đức Hồng Hà”

Hỏi – Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam
Hỏi - Đáp Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự. Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tế sâu sắc và bổ ích.
Hỏi – Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành
Hỏi - Đáp Pháp Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Hiện Hành Nội dung sách được biên soạn trên cơ sở các văn bản giải thích, hướng dẫn áp dụng Bộ Luật hình sự đang có hiệu lực, từ Luật đến văn bản dưới luật, tương ứng với từng điều khoản của Bộ Luật Hình sự. Cuốn sách này không chỉ có ý nghĩa lý luận, ý nghĩa lịch sử mà còn có ý nghĩa thực tế sâu sắc và bổ ích.