eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trương Huỳnh Lương (hệ thống)”

Cẩm Nang Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp Năm 2017
Cẩm Nang Dành Cho Giám Đốc Doanh Nghiệp Năm 2017 Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần thứ nhất. Giải đáp các quy định về kế toán trong doanh nghiệp. Phần thứ hai. Giải đáp về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, quản lý và sử dụng hóa đơn. Phần thứ ba. Giải đáp về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản tại doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị. Phần thứ tư. Giải đáp về bảo hiểm xã hội, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động. Phần thứ năm. Các văn bản pháp luật mới nhất về doanh nghiệp.