eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trịnh Anh Cơ”

Địa Danh Và Chủ Quyền Lãnh Thổ Việt Nam
Địa Danh Và Chủ Quyền Lãnh Thổ Việt Nam Cuốn sách Địa Danh Và Chủ Quyền Lãnh Thổ Việt Nam với mục đích duy nhất là để góp một phần vào việc tạo nên nền tảng nhận thức đối với địa danh, trên cơ sở đó, xúc tiến thành lập Ủy Ban quốc gia về Địa Danh của Việt Nam, trong tương lai là để thực hiện việc chuẩn hóa địa danh ở nước ta.