eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Trọng Kim”

Việt Nam Sử Lược (Tái Bản)
Việt Nam Sử Lược Việt Nam sử lược của  Trần Trọng Kim xuất bản lần đầu năm 1920, dựa trên những nghiên cứu trước đó như Nam sử tiểu học và Sơ học An Nam sử lược từ những năm 1914 -1917, là bộ thông sử viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được soạn theo phương pháp hiện đại.Với Việt Nam sử lược , sử học Việt Nam lần đầu tiên có một công trình thoát ly được khỏi lối chép sử biên niên truyền thống của Trung Quốc vốn chỉ nêu lên từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc. Việt Nam sử lược trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, cho người đọc thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian. Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến thường chỉ chú ý ghi chép hành vi, hoạt động của vua chúa quan lại, những cuộc tranh bá đồ vương, Việt Nam sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý nhiều đến những sự kiện liên quan đời sống thực tế của dân chúng, sinh hoạt của xã hội, phong tục, tín ngưỡng,... Tất cả đều được thể hiện với một thái độ điềm tĩnh, khách quan, và công bằng đúng như một sử gia cần có.
Nho Giáo
Nho Giáo - Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay. -  Việc làm quyển sách nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo. -  Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.
Nho Giáo
Nho Giáo - Nho Giáo là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu của nhà văn hóa, nhà sử học Trần Trọng Kim được in lần đầu vào những năm 30 của thế kỷ XX. Trong những bộ khảo luận về Nho học xuất bản ở nước ta cho tới nay, Bộ Nho giáo của Lệ Thần Trần Trọng Kim vẫn được đánh giá cao. Đây là một trong những không nhiều cuốn sách ra đời sớm nhất thời hiện đại nghiên cứu về Nho giáo Trung Hoa và tầm ảnh hưởng lớn lao của nó trong đời sống văn hóa Việt Nam ta hàng nghìn năm nay. -  Việc làm quyển sách nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của nho giáo. -  Nho giáo là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay ... Ai đã tâm đắc cái tinh thần, thì cũng có cái nhân cách tôn quý đặc biệt, khác hẳn người thường.
Phật Lục
Phật Lục Sách giới thiệu sơ lược về những ý nghĩa chính và đơn giản về đạo Phật. Riêng Phật giáo Việt Nam thuộc về Đại thừa, thờ chư Phật và Bồ tát. Sách gồm 5 phần: Phần 1: Viết về đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng 10 đại đệ tử của Phật Phần 2: Viết về chư Phật Phần 3: Viết về chư Bồ Tát Phần 4: Viết về thế gian và thế giới trong không gian và thời gian Phần 5: Viết về các tượng và cách bài trí ở các chùa Phần phụ lục viết về một số cảnh chùa lớn và chùa cổ ở miền Bắc. Chủ đích của soạn giả - học giả - nhà sử học Trần Trọng Kim là dùng lời giản ước và rõ ràng về những điều căn bản cần biết trong đạo Phật. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích được nhiều cho bạn đọc trong việc tìm hiểu về đạo Phật.