eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Trọng Hỉ - Đặng Thanh Tân”

Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết
Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết Cơ học lý thuyết là môn học dùng làm cơ sở cho các môn học khác như: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy - chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy, Thủy lực...Vì vậy, nắm vững môn cơ học lý thuyết là vấn đề cơ bản của học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ. Nội dung chính của cuốn sách Giáo Trình Cơ Học Lý Thuyết bao gồm bốn phần chính, trong mỗi phần được chia ra làm nhiều chương: Phần I: Tĩnh học Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học Chương 2: Khảo sát hệ lực Chương 3: Trọng tâm của vật rắn Các thí dụ Phần II: Động học Chương 1: Động học điểm Chương 2: Chuyển động cơ bản của vật rắn Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn Chương 4: Tổng hợp chuyển động Các thí dụ Phần III: Động lực học Chương 1: Các khái niệm động lực học Chương 2: Đặc trưng hình học khối lượng Chương 3: Các định lý tổng quát động lực học Các thí dụ Phần IV: Các nguyên lý Chương 1: Nguyên lý D′Alambert Chương 2: Nguyên lý di chuyển khả dĩ Chương 3: Động lực học vật rắn.