eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Quang Thái”

Chủ Nghĩa Hậu Hiện Đại – Các Vấn Đề Nhận Thức Luận
Hậu hiện đại phải chăng là: kết quả của chủ nghĩa hiện đại?; hậu quả của chủ nghĩa hiện đại?; con đẻ của chủ nghĩa hiện đại?; sự phát triển của chủ nghĩa hiện đại?; sự phủ nhận của chủ nghĩa hiện đại?; sự khước từ của chủ nghĩa hiện đại?... Trong lĩnh vực khoa học, chủ nghĩa hậu hiện đại ngay từ khi xuất hiện cho đến nay, đã có sự phát triển và ảnh hưởng khá rộng tới các khoa học xã hộ và nhân văn, thực tiễn xã hội tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó nó còn là chủ đề gây tranh luận sôi nổi trong triết học và khoa học phương Tây vào những năm cuối thế kỷ XX. Mục lục: Chương 1: Sự ra đời của chủ nghĩa hậu hiện đại và nhận thức luận của nó Chương 2: Các vấn đề nhận thức luận Chương 3: Chủ nghĩa hậu hiện đại trong khoa học và đời sống