eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Quang Phúc”

Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc
Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc Văn hóa khắc họa bản sắc và phương thức tồn tại của một cộng đồng, khiến cộng đồng ấy có một đặc thù riêng. Như vậy, văn hóa mang bản sắc dân tộc. Và yếu tố dân tộc là yếu tố quyết định nhất của một nền văn hóa. Bản sắc văn hóa dân tộc là cái 'hồn', là sức sống nội sinh, là cái thẻ căn cước của mỗi dân tộc, để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác, từ đó nó có thể biểu lộ một cách trọn vẹn nhất sự hiện diện của mình trong quá trình giao lưu và hội nhập. Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phương hướng phát triển này vừa giữ gìn và phát huy được bản sắc và bản lĩnh văn hóa dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để phát triển không ngừng, đạt tới trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới. Cuốn sách Giữ Gìn Bản Sắc Văn Hóa Dân Tộc sẽ giúp độc giả thấy được những yêu cầu cần thiết của công cuộc xây dựng và phát triển nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại hiện nay.
Di Sản Văn Hóa Thế Giới Tại Việt Nam
Di Sản Văn Hóa Thế Giới Tại Việt Nam Nội dung cuốn sách Di Sản Văn Hóa Thế Giới Tại Việt Nam bao gồm những nội dung sau: Phần 1: Các di sản văn hóa đã được công nhận. Chương 1. Di sản văn hóa Việt Nam và vấn đề bảo tồn. Chương 2. Quần thể di tích cố đô Huế. Chương 3. Khu phố cổ Hội An. Chương 4. Khu di tích Chăm Mỹ Sơn. Chương 5. Khu trung tâm hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Chương 6. Di tích thành nhà Hồ. Phần 2: Các danh hiệu di sản thế giới do Unesco công nhận. Phần 3: Các đề cử di sản văn hóa thế giới. Phần 4: Phụ lục (Luật di sản văn hóa,… ).