eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Đình Sương”

Học Tốt Sinh Học Lớp 9 (Phiên Bản Mới Nhất)
Học Tốt Sinh Học Lớp 9 Học Tốt Sinh Học Lớp 9 với các nội dung như sau:Phần: Di truyền và biến dịChương 1. Các thí nghiệm của MenđenChương 2. Nhiễm sắc thểChương 3. ADN và genChương 4. Biến dịChương 5. Di truyền học ngườiChương 6. ứng dụng di truyền họcPhần : Sinh vật và môi trườngChương 1. Sinh vật và môi trườngChương 2. Hệ sinh tháiChương 3. Con người, dân số và môi trườngChương 4. Bảo vệ môi trường.