eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Trần Bạch Đằng (chủ biên)”

Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) – Thời Nhà Lý
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 4) - Thời Nhà Lý Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó. Tập 3 giới thiệu về lịch sử nước ta qua ở triều đại nhà Lý cùng những biến động và dấu ấn chính trị nổi bật.
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) – Khởi Nghĩa Lam Sơn
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 7) - Khởi Nghĩa Lam Sơn Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó. Tập 7 giới thiệu về những diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 8) – Thời Lê Sơ
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 8) - Thời Lê Sơ Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó. Tập 8 giới thiệu về những diễn biến lịch sử và dấu ấn thời đại triều Lê sơ.
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) – Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 5) - Nhà Trần Thắng Giặc Nguyên Mông Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó. Tập 5 giới thiệu về cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên - Mông của nhà Trần - những trang sử vẻ vang và hào hùng của dân tộc.
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 6) – Thời Nhà Hồ
Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh (Tập 6) - Thời Nhà Hồ Lịch Sử Việt Nam Bằng Tranh là nỗ lực đáng trân trọng của tác giả nhằm phản ánh đất nước và con người Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, triều đại cụ thể. Bộ sách gồm nhiều tập, mỗi tập viết về thời kỳ hay một nhân vật, một vấn đề tiêu biểu của thời kỳ đó. Tập 6 giới thiệu về lịch sử nước ta thời nhà Hồ với những biến động nơi sân khấu chính trị.