eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Tiến Đạt (hệ thống)”

Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017
Sổ Tay Công Chức, Viên Chức Năm 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:Phần thứ nhất. Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.Phần thứ hai. Quy định về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ ba. Đánh giá, phân loại và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễm nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ tư. Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ năm. Quy định về chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.Phần thứ sáu. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công chức, Viên chức trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp.Phần thứ bảy. Chế độ chính sách đối với Cán bộ, Công chức, Viên chức.Phần thứ tám. Chính sách tăng lương, điều chỉnh lương.