eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Thùy Linh - Việt Trinh”

Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm
Chính Sách Mới Về Tiền Lương, Bảo Hiểm Nội dung sách gồm các phần sau: Phần 1: Chế độ kế toán tài chính công đoàn Phần 2: Luật công đoàn và các hướng dẫn thi hành Phần 3: Hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể Phần 4: Quy định mới về hoạt động công đoàn Phần 5: Quy định mới về việc làm Phần 6: Quy định mới nhất về bảo hiểm y tế